Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

coolstorybro23
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
coolstorybro23
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
7290 0f61
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viakonwalia konwalia
coolstorybro23
2860 33d7 500

December 04 2017

coolstorybro23
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viadeparter departer
coolstorybro23
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
coolstorybro23
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazupson zupson
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viazupson zupson
coolstorybro23
3467 0b92
Reposted fromweheartit weheartit viazupson zupson
coolstorybro23
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viazupson zupson
coolstorybro23
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazupson zupson
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viazupson zupson
coolstorybro23
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja viazupson zupson
coolstorybro23
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viazupson zupson
1656 e29a
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viazupson zupson
coolstorybro23
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
4161 b2f6
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazupson zupson
coolstorybro23
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
coolstorybro23
0975 034f
Reposted fromMuppet Muppet viazupson zupson
7653 fd0d 500
Reposted fromamatore amatore viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl