Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

coolstorybro23
9375 b35e
Reposted fromsober sober viaaviee aviee
coolstorybro23
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaesperantoo esperantoo
coolstorybro23
Tęsknota staje się piękniejsza kiedy wiesz, że ta druga osoba też tęskni. 
— nefretete23.soup.io
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viaaviee aviee

February 16 2019

coolstorybro23
6253 e12b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaviee aviee
coolstorybro23
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
coolstorybro23
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka via12czerwca 12czerwca
coolstorybro23
coolstorybro23
8111 51c0 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
coolstorybro23
4381 44df
coolstorybro23
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
coolstorybro23
8737 83ae 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
4832 c0fe 500
Reposted frommisioludek misioludek viawakemeupx wakemeupx
coolstorybro23
coolstorybro23
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
coolstorybro23
6522 edfa
Stupid
Reposted fromlsalander lsalander viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl