Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

coolstorybro23
1684 7c4c 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viadontforgot dontforgot
coolstorybro23
6649 3949 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreska freska
coolstorybro23
coolstorybro23
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
coolstorybro23
1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viafreska freska
coolstorybro23
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
0282 05ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
coolstorybro23
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viadontforgot dontforgot
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagdziejestola gdziejestola
7871 0e19

x

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagdziejestola gdziejestola
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaphilomath philomath
coolstorybro23
9540 c878

June 23 2017

coolstorybro23
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viavolldost volldost
3351 afa5
Reposted fromLittleJack LittleJack vialovelife lovelife
coolstorybro23
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl